Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke

Kirkens type

Kirken var opprinnelig en énskipet langkirke med rektangulært skip og et noe smalere kor. Korets opprinnelige bredde kan fastsettes ut fra spor i skipets østvegg som tidligere opptok korets langvegger. Spor i ytterveggene viser at det tidligere gikk en svalgang rundt skip og kor.

Plassering

Kirken står på sin opprinnelige tuft.

Bruk

Kirken eies av Fortidsminneforeningen.

Kirkens antatte alder

Datert til omkring 1200.

Opprinnelige deler

Omkring 1600 ble koret revet og erstattet med et kor i en stavverkslignende teknikk, med omtrent samme bredde som skipet. Samtidig ble svalgangen revet og det ble bygget til et våpenhus ved skipets vestre ende, i samme teknikk som det nye koret. På 1600- og 1700-tallet ble kirken reparert flere ganger.

Dekor

Kirken er dekorert innvendig på 1600- og 1700-tallet. Limfarve (distemper) i kor og skip. Stort middelalderkrusifiks. Dekoren trenger ettersyn og evt. konservering.

Dekorativ skurd

Se Hohler 1999.

Utført dokumentasjon

  • 1962-63: Planer, snitt og fasader målt opp i 1:20 med detaljer 1: 5 av Håkon Christie.

Bygningsarkeologiske undersøkelser

Det ble foretatt en arkeologisk utgravning under kirken i 1962-63 i regi av Riksantikvaren under ledelse av sivilarkitekt Håkon Christie. Her ble funnet et par stolpehull fra en eldre bygning.

Antikvariske problemstillinger

Kirken er utvendig støttet av skårder. Det har vært drøftet om dette er en opprinnelig konstruksjon.

Litteratur

  • Ahrens, C. 2001: Die frühen Holzkirchen Europas, B. I-II, Stuttgart:II, 317.
  • Anker, P. 1997: Stavkirkene, deres egenart og historie, Oslo:171-74.
  • Christie, H. 1981: Stavkirkene-Arkitektur, Norges kunsthistorie, b.I-VII. Oslo: I, 142.
  • Dietrichson, L. 1892: De norske stavkirker, Kristiania: 394.
  • Hohler, E.B. 1999: Norwegian Stave Church Sculpture. Vol. I-II,Oslo: I, 210-211.